Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. będzie można ubiegać się o pomoc w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF).

 

Kryteria dostępu

- Pomoc jest przyznawana rolnikowi lub małżonkowi rolnika, który jest ubezpieczony w KRUS nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

- Wielkość ekonomiczna w gospodarstwie max 15 tys. euro. W zakresie tego naboru, przy ustalaniu wielkości produkcji w gospodarstwie (SO), w przypadku produkcji zwierzęcej nie uwzględnia się świń;

- Beneficjent od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych;

- W roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Wnioskodawca musi uzyskać minimum 4 punkty aby jego wniosek mógł być rozpatrywany. Punkty możemy uzyskać na postawie:

- gospodarstwa o większej średniorocznej liczbie świń w stadzie / 0-3 punkty,

- posiadanego wykształcenia 1 punktów,

- utworzenie etatu (poza etatem przewidzianym dla beneficjenta) / 3-4 punkty,

- operacje realizowane w gminach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie / 0 - 2 punkty,

- innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy gdzie będzie prowadzona działalności / 2 punkty,

- wiek (jeśli w dniu składania wniosku beneficjent ma nie więcej niż 40 lat) / 3 punkty.

Poziom dofinansowania – premia w wysokości 100 tys. zł

I rata 80 tys. zł. Jest ona wypłacana po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;.

II rata – 20 tys. zł. Wypłacana jest po realizacji biznesplanu .

Wysokość limitu dla województwa mazowieckie 9 245 278 euro.

 

Szczegółowe informacje na temat działania na stronie

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich-dotyczacy-obszarow-wyznaczonych-w-zwiazku-ze-zwalczaniem-choroby-afrykanskiego-pomoru-swin-asf.html

lub u doradcy MODR Warszawa.