Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

20 czerwca 2017 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łosicach wydał rozporządzenie nr 6/2017 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego, w którym określił obszary zapowietrzony i zagrożony.

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lit. b, 4, 7, 8c i 8e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) oraz § 7 i § 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 754) zarządza się, co następuje:

  • § 1. Określa się:

1) obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem świń obejmujący miejscowości w gminie Sarnaki: Stare Hołowczyce, Nowe Hołowczyce, Hołowczyce Kolonia, Płosków, Płosków Kolonia i Rozwadów;

2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń obejmujący miejscowości:

  1. a) w gminie Sarnaki: Nowe Mierzwice, Stare Mierzwice, Mierzwice Kolonia, Bużka, Kózki, Binduga, Klimczyce, Klimczyce Kolonia, Franopol, Chlebczyn, Sarnaki, Chybów, Rzewuszki, Grzybów, Stare Litewniki, Nowe Litewniki, Terlików, Raczki i Bonin Ogródki;
  2. b) w gminie Platerów: Kisielew, Platerów, Lipno, Kamianka, Ostromęczyn, Ostromęczyn Kolonia, Chłopków, Chłopków Kolonia, Hruszniew Kolonia i Hruszniew;
  3. c) w gminie Stara Kornica: Stare Szpaki, Szpaki Kolonia, Nowe Szpaki, Walim, Walimek, Dubicze i Zalesie.
  • § 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1, zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach;

2) przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach;

3) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwach bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach;

4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt i odłowów zwierząt łownych;

5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach;

6) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach.

DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 czerwca 2017 r. Poz. 5452

 

  • § 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1, nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie przez zarządców dróg obszaru zapowietrzonego, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;

5) wyłożenie i utrzymywanie przez zarządcę drogi w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;

6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;

7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego na terenie gospodarstwa.

 

  • § 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2, zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach;

2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwach bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

 

  • 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2, nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie przez zarządców dróg obszaru zagrożonego, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

 

  • § 6. Nakazy i zakazy,

o których mowa w § 2 - 5, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

 

  • § 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Powiatu Łosickiego, Komendantowi Powiatowemu Policji w Łosicach, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, Dyrektorowi Rejonu Drogowego w Węgrowie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Wójtowi Gminy Sarnaki oraz Nadleśniczemu Nadleśnictwa Sarnaki.

         § 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Sarnaki, Stara Kornica i Platerów oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łosicach: Bogusław Kuśmierczyk