Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego dla doradców z województwa mazowieckiego ARTYKUŁ SPONSOROWANY

„Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej" finansowanego w ramach poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców" w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi w zakresie zastępstw objętego PROW na lata 2014 - 2020".

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie trzech dwudniowych szkoleń dla 75 doradców z województwa mazowieckiego. Program szkolenia obejmuje 40 godzin dydaktycznych (w tym: 28 godzin wykładów. 6 godzin zajęć praktycznych oraz 6 godzin warsztatów w małym zakładzie przetwórczym) oraz jednodniowy wyjazd studyjny.

Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie osoby zajmujące się zawodowo doradztwem dla rolników lub właścicieli lasów, zatrudnione w podmiotach publicznych, prywatnych, organizacjach pozarządowych lub samodzielnie świadczące usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pierwszeństwo w dostępie do prowadzonych szkoleń będą mieli doradcy wpisani na listę doradców rolniczych prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Koszty uczestnictwa w szkoleniu, koszty: dojazdu na szkolenie, organizacyjne, materiałów szkoleniowych finansowane są z budżetu projektu.

Nabór na szkolenia rozpoczyna się 22.01.2018 r. i trwać będzie do 29.01.2018 r.

 Szczegółowych informacji dotyczących naboru uczestników,
warunków uczestnictwa oraz terminów realizacji szkoleń udzielają:

Bolesław Pieczyński lei. 48 3656942, e-mail: b.pieczynski@cdr.gov.pl
Barbara Sałata tel. 48 3656935. e-mail: b.salata@cdr.gov.pl