Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina wszystkim posiadaczom zwierząt gospodarskich, takich jak: bydło, owce, kozy czy świnie, o konieczności dokonania- najpóźniej do 31 grudnia- spisu posiadanych zwierząt w gospodarstwie.

Mówi się, że dla poplonów ścierniskowych jeden dzień lipca to tyle, co tydzień sierpnia lub cały wrzesień. Dlatego trzeba zadbać o to, aby wysiać je jak najwcześniej - najlepiej w trzeciej dekadzie lipca. Tylko wyjątkowo można wysiewać do 5 sierpnia szybko rosnące rośliny niemotylkowe.

Trwałe użytki zielone są źródłem tanich, pełnowartościowych pasz dla zwierząt gospodarskich - głównie przeżuwaczy. Aby uzyskać wysokie plony trzeba jednak pamiętać o prawidłowym nawożeniu i pielęgnacji.

W opinii hodowców bydła żywienie pastwiskowe ma drugorzędne znaczenie. Szczególnie dotyczy to gospodarstw wysokoprodukcyjnych. Ocena ta jest uzasadniana organizacją pracy oraz kwestią zbilansowania potrzeb pokarmowych bydła mlecznego.

Główną przyczyną brakowania krów w stadach - poza problemami z rozrodem oraz mastitis - są choroby racic. Przyczyniają się do nich wzrost wydajności, duże zagęszczenie zwierząt oraz zmiana systemu utrzymania. Z powodu schorzeń racic i ich powikłań brakuje się w stadzie około 15-25% sztuk, a w stadach wysokowydajnych nawet do 50%.

Cicha ruja jest najczęstszą przyczyną niepłodności krów mlecznych. Podczas niej jajniki zachowują aktywność, rozwijają się pęcherzyki, dochodzi do owulacji i tworzenia się ciałek żółtych, ale krowa tego nie „manifestuje”. Biorąc pod uwagę przyczyny, można wyróżnić tzw. cichą ruję właściwą - wynikającą z błędów żywieniowych oraz pozornie cichą ruję - spowodowaną błędami organizacyjnymi.
Sygnałęm do badania ginekologicznego krowy przy rui właściwej jest zbyt długi okres spokoju płciowego. Mogą też wystąpić słabe oznaki rui w postaci małej ilości rzadkiego śluzu rujowego, co nie jest zauważalne przez hodowców. U niektórych krów w drugim dniu po owulacji wypływa ze sromu krwisto zabarwiony płyn i jest to tzw. krwawienie rujowe świadczące o odbytej owulacji. Krycie krów przy tych objawach jest zbyt późne i nieskuteczne.
Diagnozy cichej rui można również dokonać poprzez dwukrotne badanie rektalne jajników, ocenę błony śluzowej pochwy przy użyciu wziernika oraz poprzez odruch tolerancji przy pomocy odruchu łechtaczkowego lub lędźwiowego.
Konieczna jest obserwacja
Bardzo ważna w wykrywaniu rui jest bezpośrednia obserwacja krów. Przeprowadzając ją kilka razy dziennie – min. 3-4 razy, przez około 20-30 min. – należy krowy obserwować w czasie doju, na okólniku lub pastwisku oraz podczas przebywania na legowisku. Przynosi to wymierne korzyści w postaci wykrytych 60-80% latujących się krów. Najwięcej przypadków rui występuje w nocy - około 50%, rano - około 30% i 20 % w ciągu dnia.
Do wykrywania rui stosuje się różne metody pomocnicze np. obecność buhaja oraz specjalistyczne urządzenia, jak pedometry, aktywometry pracujące w systemie zarządzania stadem czy tzw. wykrywacze rui, które wykorzystują różnice pomiaru oporności śluzu pochwowego krów.
Cicha ruja pozorna
Kiedy u krowy występuje cicha ruja pozorna, to prognozy są najczęściej pozytywne - występuje wówczas owulacja, a jeżeli ruja zostanie rozpoznana i krowa unasienniona, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zajdzie w ciążę. Pierwsza ruja po porodzie występuje zwykle po 3-4 tygodniach i jest często nie zauważana, ale już po 6-7 tygodniach powinna być wyraźnie widoczna.
Biorąc pod uwagę wiele czynników, nie należy inseminować krów wcześniej niż 60 dni po wycieleniu, uzależniając termin od kondycji w jakiej krowa się znajduje i jej wydajności. Hodowcom wysoko wydajnych krów zaleca się obecnie stosowanie opóźnionego terminu krycia, nawet około 120 dni po wycieleniu, czyli po szczycie laktacji.
Cicha ruja właściwa
Przy cichej rui właściwej, chcąc by terapia farmakologiczna przyniosła spodziewane efekty, należy poprawić warunki bytowe krów. Przyczyną występowania tej rui są błędy żywieniowe, a najważniejsze z nich to: nadmiar białka surowego w dawce, niedobór włókna surowego i beta karotenu, niezbilansowana podaż składników mineralnych i pierwiastków śladowych. Złe żywienie jest powodem powstawania wielu chorób metabolicznych, te zaś przyczyniają się do obniżenia produkcji estrogenów odpowiadających za wstąpienie właściwych, zewnętrznych objawów rui. Cichą ruję powodować mogą również złe warunki utrzymania krów, nieodpowiednia temperatura i wilgotność oraz niedostatek światła.
Wacław Grzyb
Oddział Ostrołęka
Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy, lipiec 2015
Przyg. A.D.

Rozwój hodowli bydła mięsnego nastąpił w Polsce dopiero w latach 90- tych XX wieku. W porównaniu z innymi krajami europejskimi nie ma u nas tradycji konsumpcji wołowiny, której spożycie w roku 2013 wyniosło tylko 1,5 kg na osobę.

Minęło kilka miesięcy od zniesienia kwot mlecznych - od tego czasu ceny mleka poszybowały w dół nawet o 50%. Gospodarstwa utrzymujące się z produkcji mleka, szczególnie posiadające do  25-30 krów mlecznych, stanęły przed dylematem: Co robić dalej?. Jak utrzymać się na rynku?.

Tegoroczna susza przyczyniła się do zmniejszenia plonów pasz objętościowych przeznaczonych dla bydła. Pasza ta stanowi podstawę żywienia przeżuwaczy - połowa suchej masy w dawce pokarmowej powinna pochodzić z pasz objętościowych.

Gospodarstwa rolne utrzymujące zwierzęta zobowiązane są do przestrzegania wymogów  weterynaryjnych w kilku strefach. Obowiązki te były szczegółowo omawiane podczas szkoleń rolników dotyczących zasad wzajemnej zgodności (cross-compliance), ale nie szkodzi je przypomnieć.

W Polsce wciąż mamy problem z odchowem jałówek. Główną przyczyną jest zbyt mała liczebność zwierząt w stadach, co przekłada się na stosunkowo niewielką obsadę poszczególnych grup wiekowych.

W odchowie cieląt istotną rolę odgrywa wiele czynników, jednak najistotniejszym - wpływającym na właściwy ich rozwój - jest żywienie. Odchów zdrowych i prawidłowo rozwiniętych cieląt decyduje o efektywności hodowli i użytkowaniu bydła. Błędy popełnione w jego trakcie mają negatywny wpływ na ogólną kondycję zwierząt, ich zdrowotność, wydajność, a co za tym idzie i opłacalność produkcji.

Zasuszenie jest czasem spoczynku, który ma przygotować krowę do zbliżającej się laktacji. Okresu tego nie należy wykorzystywać do odchudzenia krowy, jak również do poprawy jej kondycji.

Co z afrykańskim pomorem świń (ASF)? 16 czerwca br. w Suchożebrach (powiat siedlecki) na prośbę Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja hodowców trzody chlewnej poświęcona aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń. W przedsięwzięciu zorganizowanym przez MODR Oddział Siedlce, uczestniczyło 90 rolników z tego regionu.

Pasze objętościowe dla krów muszą być jak najwyższej jakości, ponieważ zależy od nich wydajność i zdrowie zwierząt. Oprócz kiszonki z kukurydzy dość duże znaczenie ma sianokiszonka, będąca jednym z podstawowych składników dawki pokarmowej. Na jej wartość odżywczą mają wpływ takie czynniki, jak: skład botaniczny runi łąkowej, termin koszenia traw, odpowiednia wilgotność zakiszanej masy zielonej oraz prawidłowo przebiegający proces kiszenia.