Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski    
sir logotyp 150x70fb sir      
A A A

W 2018 roku zbiory zbóż szacuje się na około 26,7 mln ton, tj. o około 16% mniej niż w 2017 r.  Plony zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi) wstępnie oceniono na 33,1 dt/ha, tj. o 6,9 dt/ha (o 17%) mniej niż w roku ubiegłym.

Analizę cen nawozów przeprowadzono na podstawie danych zebranych przez pracowników MODR O/Bielice. Przedstawione wartości pochodzą z powiatu sochaczewskiego, grodziskiego oraz żyrardowskiego i zostały zanotowane w latach 2017- 2018 roku. Ceny zbierane są co miesiąc do czerwca, we wrześniu i grudniu. Zestawienia są przesyłane do CDR w Brwinowie.

Obowiązujący od 27 lipca 2018 roku „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu”, poza licznymi regulacjami, określa także terminy stosowania nawozów naturalnych pochodzenia zwierzęcego (tj. gnojówki, gnojowicy, obornika, pomiotu ptasiego) i nawozów azotowych mineralnych. Dotychczasowe zasady w myśl, których istotną rolę w podejmowaniu decyzji mają panujące warunki pogodowe pozostają w mocy.

W przededniu najcięższych prac, które czekają rolników - nie można zapomnieć o sprawach najważniejszych. O bezpieczeństwie własnym i dzieci towarzyszących rolnikom przy pracy. W ostatnim numerze „Wsi Mazowieckiej” przypominał o tym Sławomir Piotrowski dyrektor MODR Warszawa, pisząc m.in.:…

Początek wiosny to czas w którym gwałtownie rośnie liczba pożarów spowodowanych wypalaniem traw na łąkach, roślin na nieużytkach czy terenach przydrożnych.

Analizując źródła fachowe można dojść do wniosku, że przemysł rolno-spożywczy jest bardzo energochłonny, a racjonalne wykorzystanie wyprodukowanej energii pozwala zminimalizować straty. W przetwórstwie rolno-spożywczym występują duże strumienie ciepła odpadowego w procesach technologicznych. Energia odpadowa daje ogromne potencjalne możliwości zmniejszenia zużycia energii poprzez zastosowanie pomp ciepła.

Kolebką programu Leader jest Francja, gdzie wdrożono go w roku 1991. Nazwa Leader jest skrótem francuskiej nazwy programu Liaison Entre Actions de Development de l’Economie Rurale, która oznacza związki między działaniami na rzecz rozwoju gospodarczego wsi. Francuzi zabiegają o wieloaspektowy rozwój wsi nie tylko jako miejsca produkcji rolnej, ale i innych gałęzi gospodarki.

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już dwukrotnie ogłosiła nabór na operacje typu „Premia dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

   Nowy PROW, tak jak poprzedni, oferuje możliwość pozyskania dodatkowych płatności dla beneficjentów (rolnik/zarządca), ale wiąże się to z dodatkowymi wymogami, zobowiązaniami i prowadzeniem niezbędnej, dodatkowej dokumentacji. Każdy producent rolny czy zarządca, który dobrowolnie uczestniczy w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym lub ekologicznym ma obowiązek prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej czy ekologicznej. 

   Kolektory słoneczne sprawiają, że inaczej dziś patrzymy na Słońce. Położenie geograficzne naszego kraju zapewnia około 1400-1900 godzin słonecznych rocznie, co oznacza możliwość uzyskania kilku tysięcy kWh bezpłatnej energii. Ilość energii, którą uzyskujemy z instalacji solarnej, zależy jednak od kilku czynników - tych samych dla systemów zbudowanych w oparciu o kolektory słoneczne, jak i panele fotowoltaiczne. Niestety, rozłożenie tej wartości jest nierównomierne, gdyż najwięcej promieni słonecznych dociera do powierzchni wiosną i latem.