Siedziba MODR w Warszawie:  ul. Czereśniowa 98, 02-456
Tel.: 22 571 61 00 | e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

APS   kleski
sir logotyp 150x70fb sir   greengo 222x70
A A A

Pomoc dla producentów rolnych którzy ponieśli straty w uprawach rolnych, lasach i budynkach gospodarczych w wyniku sierpniowych huraganów, deszczu nawalnego i gradu.

W terminie do 30 września 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli w sierpniu 2017 r. szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej w wyniku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Pomoc dedykowana jest dla producentów rolnych posiadających numer identyfikacyjny.

 

Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego wraz z następującymi dokumentami:

- kopią protokołu oszacowania szkód zawierającą informacje o powierzchni upraw rolnych na których wystąpiły szkody oraz/lub zakresie i wysokości szkód w budynkach gospodarczych (służących do produkcji rolnej),

- oświadczeniem producenta rolnego o powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody oraz o wysokości kwoty na odtworzenie lasu (szkodę w lasach potwierdza wojewoda sporządzając adnotacje na oświadczeniu producenta)

-  oświadczeniem/zaświadczeniem dotyczącym pomocy de minimis (w przypadku pomocy de minimis).

Wysokość pomocy

Wysokość pomocy ustala się iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni upraw rolnych lub lasów, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy, które wynoszą odpowiednio:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 30% z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
  • 2000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody,
  • maksymalnie 10.000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej w przypadku szkody przekraczającej kwotę 1.050 zł.

Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50% dla rolników, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej).

Formuła wsparcia

Wsparcie będzie udzielane w dwóch różnych formułach uzależnionych od wysokości procentowej strat w średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

  • w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w uprawach rolnych wynoszą do 30% ,
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody wystąpiły w lasach, i/ lub szkody w uprawach rolnym wynoszą powyżej 30% i/lub szkody w budynkach wynoszą powyżej 1050 zł

Podstawa prawna

  • 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. Poz. 1640 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-finansowa-producentowi-rolnemu-ktory-poniosl-szkody-w-uprawach-rolnych-lasach-lub-w-budynkach-sluzacych-do-prowadzenia-przez-niego-dzialalnosci-rolniczej-spowodowane-wystapieniem-w-sierpniu-2017-r-huraganu-deszczu-nawalnego-lub-gradu/wniosek-o-pomoc-huragan-deszcz-grad-082017.html

OPR. Maria Janicka-Turyk

Zródło: ARiMR